Làm thúng chai
ở Phú Yên

Các dự án khác

Thu hoạch cói

Trong mùa thu hoạch cói, những bó cói được buộc với nhau và kéo về xe trên những kênh nước.

Scroll to Top