galleries

Ảnh yêu thích
Ảnh Manip
The Sanddune
Ảnh trắng đen

Các dự án mới

Thu hoạch cói

Trong mùa thu hoạch cói, những bó cói được buộc với nhau và kéo về xe trên những kênh nước.

Scroll to Top